انتخاب بازه زمانی برای مشاهده وضعیت تالار مجازی بورس ایرانتعداد دفعات خرید و فروش:
تعداد کل سهام و واحدهای سرمایه گذاری داد و ستد شده:
ارزش کل معاملات تالار : (میلیون ریال)
تعداد دفعات خرید و فروش:
تعداد کل سهام داد و ستد شده:
ارزش کل معاملات سهام: (میلیون ریال)
تعداد دفعات خرید و فروش:
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری داد و ستد شده:
ارزش کل معاملات واحدهای سرمایه گذاری: (میلیون ریال)